Instytucje pomagające |

Organizacje pozarządowe dla niepełnosprawnyc

2011-11-16Instytucje pomagające

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
Ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 669 52 22
e-mail:  [email protected]

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych,Słabowidzących i Ich Sympatyków – Pomorze
Ul. Śląska 7
80-384 Gdańsk
tel. 554 91 52, 761 93 40, 761 93 41
www.pomorze-org.netglob.com.pl

Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Układu Krążenia – Dar Serca
Ul. Narcyzowa 5/84
81-653 Gdynia
tel. 624 48 00, 624 69 34
e-mail:  [email protected]

Więcej

Ośrodki Pomocy Społecznej

2011-11-16Instytucje pomagające

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej gminy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie.

Więcej

Urzędy w Gdańsku i Gdyni

2011-11-16Instytucje pomagające

Miasto Gdańsk

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9A pok. 101, 
tel. +58 323 67 00
e-mail: [email protected]

Referat Promocji i Profilaktyki Zdrowia
ul. 3-go Maja 9A, pokój 3
tel. +58 323 67 60
e-mail: [email protected]

Więcej

Towarzystwa w Trójmieście

2011-11-10Instytucje pomagające

Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę I Alergię
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel.: 554 30 90
email: [email protected]
Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej
ul. Wita Stwosza 58/2
80-952 Gdańsk
tel.: 5529450; 5529300
email: [email protected]
www:
Polskie Towarszystwo Hipoterapeutyczne – Oddział Pomorski
ul. Gryglewskiego 20
80-301 Gdańsk
tel.: (58) 556 00 57

Więcej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

2011-11-10Instytucje pomagające

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na przykładzie miasta Lęborka) wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i administracji rządowej.

Do podstawowych zadań należy:

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
likwidacja barier architektonicznych,
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

Więcej

Powiatowe Urzędy Pracy

2011-11-10Instytucje pomagające

Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności:

udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

Więcej

Organizacje spoza Trójmiasta

2011-11-10Instytucje pomagające

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna “Teen Challenge”
ul. Broczyna 11
77-203 Broczyna poczta: Dretyń
tel.: (59) 858 16 60

Bytowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski “Tęcza”
ul. 1 Maja 7
77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26 40
www: www.tęcza.bytów.pl
Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD
ul. Miła 26
77-100 Bytów

Więcej

Fundacje w Trójmieście

2011-11-10Instytucje pomagające

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5A
81-535 Gdynia
tel.: fax: (58)663-81-41
email: [email protected]
www: www.pomozity.org
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.: 305-55-53 fax: 305-53-86
email: [email protected]
www: www.farr.org.pl
Fundacja Autyzm W Rodzinie
ul. Fryderyka Chopina 42
80-268 Gdańsk
tel.: (58) 520 38 30 fax: 520 38 31
email:
www: 

Więcej

Stowarzyszenia w Trójmieście

2011-11-10Instytucje pomagające

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom I Młodzieży Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk
tel.: 347-69-97  i  0 505 085 888
email: [email protected]
www: www.promyknadziei.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów
ul. Kołobrzeska 57
80-397 Gdańsk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Osa
ul. Warzywnicza 10a
80-383 Gdańsk
tel.: 301 98 72
email: [email protected]
www:osa-stow.republika.pl/

Więcej

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

2011-11-10Instytucje pomagające

GOPS realizuje zadania własne(na przykładzie gminy Somonino), własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają interwencji socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
udzielanie rodzinom i osobom pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym organizacji opieki i usług domowych oraz pielęgnacyjnych,

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Agnieszki

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966